Visi dan Misi

Visi Fakulti

Bertekad menjadi Fakulti yang terpilih dan dirujuk dalam bidang reka bentuk melalui program pengajian yang menepati kehendak pihak berkepentingan serta melahir dan membentuk pemimpin berwajah antarabangsa yang pemikirannya diasuh dan diperkayakan dengan ilmu reka bentuk dan berbudayakan teknologi sebagai teras kemajuan negara dan pembangunan insan.


Misi Fakulti

Berhasrat untuk menjadi pusat kecemerlangan pendidikan, penyelidikan dan perundingan dalam bidang reka bentuk untuk melahir pemimpin yang berketrampilan melalui proses pembentukan penerimaan ilmu teknologi dan latihan bersistematik yang menggalakkan ketelusan dan keterbukaan dan menghargai kepelbagaian untuk manafaat insan.

Objektif Fakulti

  • Mewujudkan program akademik yang berkualiti dan bertaraf global bagi memenuhi keperluan pelanggan;
  • Melatih, membekal serta membangunkan sumber manusia yang berdaya saing, kreatif, inovatif dan proaktif serta berketrampilan dan bertanggungjawab;
  • Membentuk sumber manusia yang kreatif, inovatif, berani menanggung risiko, berupaya bekerja secara berseorangan dan berkumpulan dan memiliki semangat keusahawanan;
  • Menghasilkan penyelidikan dan penerbitan yang berkualiti dan bermanfaat;
  • Menjalin kesepakatan bestari dengan industri dan pelanggan;
  • Memupuk dan menerapkan nilai-nilai insan yang bertaqwa, bermoral, beretika dan bertanggungjawab serta menggalakkan ketelusan dan keterbukaan terhadap seluruh warga Fakulti.